СПРЕТЕ
бактериите

 

ЗАМЪРСЯВАНЕ ВЪВ ВОДАТА

Легионела, псевдомонас и други бактерии

Най-вече отговорни за увеличения брой микроби във водата са темпретури в диапазона от 20 до 55 °C и липсата на циркулация.
 

Ако изводите за вода се използват твърде рядко, възникват рискови температури на водата, които увеличават риска от заразяване с легионела, псевдомонади или други бактерии.
 

Застояла вода също се среща в големи резервоари за съхранение на гореща вода или тръбопроводи, което дава на организмите достатъчно време да растат. Образуват се биофилми - идеалната среда за размножаване на патогени.

 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ НАРЕДБА ЗА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Обхват
§ 1. (1) С тази наредба се уреждат изискванията към качеството на водите за консумация от човека.

 

 

Изисквания
§ 3. (1)Водата трябва да е годна за пиене или използване, без да застрашава здравето на хората
да стана.

 

Самонаблюдение
§ 5.Операторът на водоснабдителната система е длъжен [...] да изгради водоснабдителната система в съответствие със съвременното състояние на техниката, да я поддържа в изправност и да осигури предотвратяване на отрицателно въздействие върху водата;

 

 

РЕГУЛИРАНЕ НА ПИТЕЙНАТА ВОДА
ЦЯЛОСТНА РЕГУЛАЦИЯ